Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

આપણા સ્મિત થી પરિસ્થિતિ બદલવી જોઈએ,
ન કે પરિસ્થિતિના કારણે આપણું સ્મિત.
Loading...