Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

હવે બસ એક જ રસ્તો છે તમાશો દૂર કરવાનો,
બધાય વેશ ખંખેરી ફરી બાળક બની જઈએ.
Loading...