Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

દરેક ઘર નું સરનામું તો હોય....પણ,
ગમતા સરનામે ઘર બની જાય....એ જીવન છે.
Loading...