Best Gujarati Shayari

Best Gujarati Shayari

કોઈ હસી ગયો ને કોઈ રડી ગયો,
કોઈ પડી ગયો ને કોઈ ચડી ગયો,
થઇ આંખ બંધ ઓઢ્યું કફન એટલે થયું,
નાટક હતું મઝાનું ને પડદો પડી ગયો.
Loading...