Best Quotes in Gujarati

Best Quotes in Gujarati

જીવન માં સૌથી વધુ ખુશીએ કામ કરતી વખતે થાય છે,
જેના માટે લોકો કેહતા હતા,
આ કામ તું નહી કરી શકે.
Loading...