Best Quotes in Gujarati

Best Quotes in Gujarati

સારા દોસ્ત ગમે તેટલી વખત રિસાય તેને મનાવી લેવા જોઇએ કારણ કે, 
તે આપણા તમામ રહસ્યો જાણતાં હોય છે.
Loading...