Funny Gujarati Quotes

Funny Gujarati Quotes

માણસ ને ગુસ્સો આવે એ MARD ની નિશાની છે
પણ
એ ગુસ્સા ને પી જવું એ MARRIED ની નિશાની છે.
Loading...