Funny Gujarati Shayari

Funny Gujarati Shayari

તેની એક નજર, અરમાનોને ખાખ કરી ગઇ,
તે આવી અમેરિકાની જેમ, મને ઇરાક કરી ગઇ.
Loading...