Gujarati Love Quotes

Gujarati Love Quotes

અક્કલ આવી હતી સલાહ આપવા,
પ્રેમે લાત મારીને ભગાડી દીધી.
Loading...