Gujarati Love Quotes

Gujarati Love Quotes

ચોરાઈ ગયું દિલ મારુ અને ચોર પણ સામે જ છૈ,
પણ ફરિયાદ કરુ તો પણ કોને કરુ કારણ કે દિલ નો દસ્તાવેજ પણ એના નામે છૈ.
Loading...