Love Quotes in Gujarati

Love Quotes in Gujarati

તું તો 'વ્હાલી' સંબંધમાં પણ 'માપપટ્ટી' રાખે છે,
બાકી મારે તો 'શૂન્ય'થી પણ 'ઓછા' અંતરે આવવું છે.
Loading...