Love Shayari in Gujarati

Love Shayari in Gujarati

એક બાજી ના બે રમનારા,
કોઈ જીતે તો કોઈ હારે,
પણ પ્રેમ ની બાજી તો સૌથી ન્યારી,
કાં તો બંને જીતે કાં તો બંને હારે.
Loading...