Motivational Quotes in Gujarati

Motivational Quotes in Gujarati

એક સુખી જીવન જીવવા માટે માણસ ને "સાધુ" નહિ પણ "સીધું" થવાની જરૂર છે

અને

"યોગી" થવાની નહિ પણ "ઉપયોગી" થવાની જરૂર છે
Loading...