Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

કેવુ અજીબ વાકય છે "આઇ લવ યુ" નઇ..!
પ્રશ્નાર્થ નથી છતાં જવાબ આપવો પડે છે..!!
Loading...