Reality Quotes Gujarati

Reality Quotes Gujarati

સુખ હોય કે દુઃખ પરંતુ માણસ કોઈ 
એક પરીસ્થીતી માં કાયમ રાજી રહી શકતો નથી
Loading...