Romantic Gujarati Quotes

Romantic Gujarati Quotes

"એના પગની ઝાંઝરીને ચૂમવા
આજ તો વરસાદ પણ ત્રાંસો પડ્યો"
Loading...