Romantic Gujarati Shayari

Romantic Gujarati Shayari

ખુદા કે દ્વાર પે જાકે દુઆ કરતા હું,
કી કહી મેં ઉસ હસીના સે દુર ના હો જાઉં,
અગર માર ભી જાઉં તો,
ઉસ હસીના કો દુર હી રખના,
કહી ઉસકી મહેક સે મેં ફિર ઝીંદા ના હો જાઉં.
Loading...