Sad Quotes in Gujarati

Sad Quotes in Gujarati


સ્મશાનની રાખ લઇને હથેળીમાં 
ઊપર નીચે તપાસી જોઇ બહુ,
ન મળ્યો એ જવાબ
ક્યા છે એ રુઆબ જે જીવનભર કર્યા કર્યો.
Loading...