Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

માત્ર માથું ઝુકાવવાથી ભગવાન ન મળે
દિલથી ઝૂકવું બહુ જરૂરી છે.

No comments:

Loading...