Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

દરેક વ્યક્તિ ને બીજી તક આપો, ત્રીજી નહિ.

No comments:

Loading...