Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

પાણી અને પ્રેમ આપમેળે જ રસ્તો કરી લે છે

No comments:

Loading...