Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

ઈશ્વર ની ઈચ્છા વિના પાંદડું પણ હલતું નથી,
અને આપણે આખા ઝાડ હલાવાના પ્રયત્નો છોડતા નથી.

No comments:

Loading...