Best Gujarati Quotes

Best Gujarati Quotes

વેર માં વાંધો હોય છે,
જયારે સ્નેહ માં સાંધો હોય છે.

No comments:

Loading...