Best Quotes in Gujarati

Best Quotes in Gujarati

તલવાર નો અવાજ એટલો કર્કશ
નથી હોતો જેટલો જીભ નો હોય છે.
Loading...