Funny Gujarati Quotes

Funny Gujarati Quotes


એમ્બ્યુલન્સ હોય કે વરઘોડો....રસ્તો તરત આપી દેવો,
બંનેમાં માણસ જીંદગીનો જંગ લડવા જઈ રહ્યો હોય છે

No comments:

Loading...