Funny Gujarati Quotes

Funny Gujarati Quotes

ઝીંદગીમાં હરી ફરીને સુખી થવાના ચાર જ રસ્તા છે, 
C.G. Road
S.G. Road
Ashram Road
132ft Ring Road

No comments:

Loading...