Funny Gujarati Quotes

Funny Gujarati Quotes

હીંબકા ભરી-ભરીને રોયા મારા ભાઇબંધ,
મેં તો ખાલી એટલું જ પુછયુ'તુ કે 'ભાભી સાચવે તો છે ને ?

No comments:

Loading...