Funny Quotes in Gujarati

Funny Quotes in Gujarati

લગ્ન એ વીજળી ના બે તાર અડાડવાનો ખેલ છે
સાચા તાર મળ્યા તો અજવાળું જ અજવાળું
નહિતર ભડાકા જ ભડાકા.

No comments:

Loading...