Gujarati Love Quotes

Gujarati Love Quotes

ઘણું બધું કેહવું હતું તમને પણ,
ક્યારેક તમે ન મળ્યા ને ક્યારેક શબ્દો.

No comments:

Loading...