Gujarati Quotes on Life

Gujarati Quotes on Life

જીવન માં હકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ અપનાવો,
તો તમે અભાવમાં આનંદિત શકો.

No comments:

Loading...