Gujarati Reality Quotes

Gujarati Reality Quotes

"ઈશ્વર માનવી ને લાયકાત કરતા વધારે સુખ આપતો નથી
તો સહનશક્તી કરતા વધારે દુખ પણ નથી આપતો"
Loading...