Gujarati Whatsapp Status

Gujarati Whatsapp Status


બહુ તેજ મગજ હોવું જોઈએ બીજાની ભૂલ કાઢવા માટે.
બહુ સુંદર દિલ હોવું જોઈએ પોતાની ભૂલ કબૂલ કરવા માટે.

No comments:

Loading...