Life Quotes in Gujarati

Life Quotes in Gujarati

દરેક દુઃખ ના દસ્તાવેજ પર
આપણા પોતાના જ હસ્તાક્ષર હોય છે.

No comments:

Loading...