Love Gujarati Quotes

Love Gujarati Quotes

જિંદગીમાં પ્રેમ એટલે જાણે ખીચડીમાં ઘી.
ભળી જાય પછી દેખાય નહી,
પણ સ્વાદ જરૂર આવે.
Loading...