Love Gujarati Quotes

Love Gujarati Quotes


સાંભળ્યું છે દુઆ કરવાથી બધું મળી જાય છે
એક દિવસ તને માંગી ને જોઇશ.

No comments:

Loading...