Love Gujarati Quotes

Love Gujarati Quotes

કૃત્રિમ પ્રેમ લાંબો સમય ટકી શકતો નથી,
અને કુદરતી પ્રેમની નકલ કરી શકતો નથી.

No comments:

Loading...