Love Gujarati Quotes

Love Gujarati Quotes

અપૂર્ણતા મારી વ્હાલી છે મને જિંદગીની જેમ જ,
સંપૂર્ણ થઈ જઈશ તો મજા નહીં આવે જીવવાની.

No comments:

Loading...