Love Shayari in Gujarati

Love Shayari in Gujarati

પ્રેમ ની વેદના કોઈ લખી શું જાણે,
પ્રેમ ની ભાષા કોઈ બોલી શું જાણે,
પ્રેમ તો એવી અઘરી કળા છે દોસ્ત,
સ્વીકારતા અચકાય તે કરી શું જાણે.
Loading...