Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

માણસ ઉંમરલાયક તો થાય છે
પણ ઘણા ઓછા લોકો ઉંમર ને લાયક થાય છે.
Loading...