Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

ફક્ત સીમા પર જઇને ગોળી ખાઇને જ દેશસેવા થતી નથી,
જો તમે ગુટખા ખાઇને ગમે ત્યાં થૂકવાનું છોડી દો
તો એ પણ દેશ પર એક ઋણ રહેશે.

No comments:

Loading...