Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

આ દુનિયામાં સૌથી સુખી પ્રજા એ બાળકો છે,
જેમને હજી સુખ ની વ્યાખ્યા સમજાવામાં નથી આવી.

No comments:

Loading...