Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

સાચું શું છે એ જાણવા છતાં એ ના કરવું,
એમાં જાણકારીની કચાશ છે કાં તો હિંમત નો અભાવ છે

No comments:

Loading...