Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

મનને જે રમાડે છે તે યોગી છે
અને
મન જેને રમાડે છે તે ભોગી છે.
Loading...