Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

એ સ્ત્રી ખુશકિસ્મત છે
જેનું પેહલું સંતાન દીકરી છે.

No comments:

Loading...