Reality Gujarati Quotes

Reality Gujarati Quotes

કુવા નું પાણી પીને લોકો 100 વર્ષ જીવી ગયા
અને આજે લોકો પ્લાસ્ટિક ની બોટલો માં સ્વચ્છ પાણી શોધે છે.

No comments:

Loading...