Sad Quotes in Gujarati

Sad Quotes in Gujarati

આ દુનિયા મેં સંપૂર્ણ સુખી તો કોઈ નથી,
એક આંખ તો બતાવો મને જે ક્યારેય રોઈ નથી.
Loading...