Best Gujarati Suvichar


શ્વાસ અને વિશ્વાસ એકજ વાર ટુટે છે શ્વાસ ટુટવાથી જીવનું મૃત્યુ થાય છે,
અને વિશ્વાસ ટુટવાથી જીવનનું મૃત્યુ થાય છે.

No comments:

Loading...