Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar


જીવનમાં કઈ જ મફત મળતું નથી. કોઈ જ Discount નથી. Gift નથી.
જે મળે છે તે 100% પ્રયત્નોથી જ મળે છે

No comments:

Loading...