Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

જ્ઞાતિ જન્મથી મળે છે,
પણ સંસ્કાર તો ધર્મ થી જ મળે છે.

No comments:

Loading...