Funny Gujarati Quotes

Funny Gujarati Quotes

કેટલાક લોકો પાણીને ગાળી ને પીવે છે
પણ
લોહી તો સીધું જ પીતા હોય છે.

No comments:

Loading...